Privacy statement

BlueZebra, gevestigd aan de Willem Barthoenstraat 5, 2215 XZ te Voorhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens
BlueZebra BV
Willem Barthoenstraat 5
2215XZ Voorhout

085 200 7140
info@bluezebra.works
https://www.bluezebra.works/


2. Persoonsgegevens die wij verwerken
BlueZebra verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bluezebra.works, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BlueZebra verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • BlueZebra analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 • BlueZebra volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze diensten afstemmen op uw behoefte.

5. Geautomatiseerde besluitvorming
BlueZebra neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BlueZebra) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BlueZebra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. BlueZebra hanteert de volgende bewaartermijnen:

Uw gegevens met betrekking tot de gesloten overeenkomst en facturen worden 7 jaar bewaard in verband met wettelijk vastgestelde termijnen.

7. Delen van persoonsgegevens met derden
BlueZebra deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BlueZebra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt BlueZebra uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doet zij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Bij derde partijen kunt u denken aan:

 • Marketingdiensten voor het personaliseren van advertenties op onze website en die van derden. Wij gebruiken hiervoor software, zoals Google Adwords.

 • IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van uw gegevens.

 • De accountant die onze financiën regelt.

 • Een ingeschakelde andere derde partij.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BlueZebra gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BlueZebra gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren. Daarnaast plaatst BlueZebra cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat op maat gemaakte content en advertenties kunnen worden aangeboden. Bij uw eerste bezoek aan de website bent u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://www.consuwijzer.nl/telecompost/internet/privacy/uitleg-cookies

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google Tag Manager; bewaartermijn 2 jaar

 • Facebook; bewaartermijn 180 dagen

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BlueZebra en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij BlueZebra een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover BlueZebra beschikt, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bluezebra.works.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. BlueZebra reageert zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. BlueZebra wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons


10. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd
BlueZebra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bluezebra.works.

11. Aanpassing privacy statement
BlueZebra heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website.